147

ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகள்

More info

80

அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்

More info

42

பதிவேட்டிலிருந்து

More info

27

வெளிநாட்டு பல்கலைகழக மாணவர்கள்
More info
New Application - 2023

Students Photo

மேற்கூறப்பட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மை என உறுதிப்படுத்துகிறேன்

ஆய்வுகள்

Visitor Count
Total Visits 54325
View Status of Application