தேவைகள்

தேவைகள்

கல்லூரியின் அவசர அவசியத் தேவைகள்

கல்லூரியின் அவசரமான முக்கிய தேவைகள் சில பின்வருமாறு : 1. காரியாலயக் கட்டடத் தொகுதியின் மூன்றாம் மாடி, சுமார் 4300 சதுரஅடி பரப்பளவு கொண்ட இத்தளம் மாணவர்…
Uncategorized

தனவந்தர்களின் உதவிக்காகக் காத்திருக்கும் முக்கிய கட்டட தேவைகள்:

مشروعات وحاجات مهمة تنتظر فاعلي خير: ( تمّ تقدير التكاليف من قبل شركة موثوقة  للتقديرات وإنشاء المباني ) தனவந்தர்களின் உதவிக்காகக்…
Close