3வது பட்டமளிப்பு விழா நினைவு மலரிலிருந்து

மூன்றாவது நினைவு மலரிலிருந்து


» Misunderstanding of Islam; Cause for Islamophobia

  அல்ஹாஜ் எச். அப்துல் நாஸர்


» பாலியல் ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை

  அஷ;iஷக் ஏ. ஸீ. அகார் முஹம்மது


» ஏகத்துவத்தை தகர்தெறியும் கோட்பாடுகள்

  அல் உஸ்தாத் எம். ஓ. பத்ஹூர் ரஹ்மான் (பஹ்ஜி)


» இறைவனைப் பிரார்த்திப்போம்

  எம். ஆர். எம். ஹிஜாஸ் (அப்பாஸி)


» bia,dï wx. iïmQ¾K jQ Ôjk ie,eiauls

  m~;i~f; vk;. vr;. ~hgp `_i]d; (esPkP)


» இலகுவான முறையில் தொழுகை நேரங்களையும் கிப்லாவையும் அறிவது எவ்வாறு?

  அல் ஹாஜ் எஸ். எப். ஏ. எம். ஹாபிள்


» ஸூன்னா – ஓர் கண்ணோட்டம்

  கல்லூரி விரிவுரையாளர் எம். ஏ. எம். ளபர் (பஹ்ஜி, பீ.ஏ. மதீனா)


» சிறப்புற்றோங்கும் சிரும்பலையூர்

  ஜனாப் ஏ. எச். முஹம்மத்


» Indispensable of Caution Against Innovation

  அகீல் அப்துள்ளாஹ் (அப்பாஸி)


» அல்லாஹ்வின் பண்புகளில் கருத்து வேறுபாடு

  கலாநிதி யூ. எல். அஷ;ரப்


» பெண்கள் கல்வியும் தஃவா பணியும்

  அஷ;iஷக் எஸ். எச். எம் இஸ்மாயீல் ஸலபீ (B.A)


» நாவை பேணுவோம்

  ஏ. ஆரிப் (அப்பாஸி)


» மறுமையின் விளை நிலம் இப்னு அப்பாஸ் கல்லூரி

  அபூ உமைர் ஸஹ்வி


»kì ^e& ;=udKkaf.a isß;a úß;aj, w.h

  எம் வஸீம் (அப்பாஸி)


» வாழ்வின் வசந்தத்திற்கு அல் குர்ஆனில் சில போதனைகள்

  அல் உஸ்தாத் எம். எஸ். எம். முஆஸ் (பஹ்ஜி)


» வாலிபத்தின் காலடியில் நாம்

  எம். எல். முஹம்மத் மர்ஜான் (அப்பாஸி)


» அல் குர்ஆனை மனனம் செய்பவர்களுக்கு சில வழிகாட்டல்கள்

  அல் உஸ்தாத் எம். டப்ளியூ. எம். உமர் (பஹ்ஜி)


» மரணப் படுக்கையில் வீழ்ந்திருக்கும் தந்தையிடமிருந்து அன்பு மைந்தனுக்கு ஒரு கடிதம்

  இஸ்ஹாக் (அப்பாஸி)


» என் தாய் (கவிதை)

  மாணவன் எம். என். எம். அஷ;கர்


» பித்அத் ஓர் எச்சரிக்கை

  அஷ;iஷக் எம். ஐ. ஹாஷpம் (பீ.ஏ. மதீனா)


» ஓர் அழைப்பாளனிடம் காணப்பட வேண்டிய அம்சங்கள்

  ஹிஸ்னுர் ரஹ்மான் (அப்பாஸி)


» உண்மை இறைவிசுவாசியின் அடையாளம்

  மாணவன் ஸீ. எம். ஷபீக்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *