இக்கல்லூரியின் ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகளின் விபரம்
(2015ஆம் ஆண்டு வரை) 

(இறுதிப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து சென்ற 5ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெற்றவர்களும் இதில் அடங்குவர்)

1998ம் ஆண்டு

1. மௌலவி எம்.டீ.எம். ரிபாக் (அல்-அப்பாஸி) – காலி

2. மௌலவிஎம்.எஸ்.எம். ஹஸன் ரியாஸ் (அல்-அப்பாஸி) – நாவலபிடி

3. மௌலவி என்.எம். ஸாதாத் (அல்-அப்பாஸி) – புத்தளம்

4. மௌலவி எம்.எஸ். முஹம்மது (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

5. மௌலவி ஏ.எல். பஹ்ருத்தீன் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

2000ம் ஆண்டு

6. மௌலவி எம்.ஜே.எம். ரிஸ்மி (அல்-அப்பாஸி) – ஹெம்மாதகம

7. மௌலவி எம்.பீ.எம். நஜ்முல் ஹூஸைன் (அல்-அப்பாஸி) – ஹெம்மாதகம

8. மௌலவி எஸ். அப்துல் அஸீஸ் (அல்-அப்பாஸி) – பிபிலை

9. மௌலவி எம்.என்.எம். ஸினான் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிப்பன்னை

2001ம் ஆண்டு

10. மௌலவி எம்.எப்.எம். இம்ரான் (அல்-அப்பாஸி) – ஹெம்மாதகம

11. மௌலவி ஏ.எஸ். ஹிஸ்புள்ளாஹ் (அல்-அப்பாஸி) – குருணாகல்

12. மௌலவி எம்.எஸ்.எம். நௌபர் (அல்-அப்பாஸி) – அநுராதபுரம்

13. மௌலவி எம்.என்.எம். இன்பான் (அல்-அப்பாஸி) – வியங்கல்லை

14. மௌலவி எம்.என்.எம். பாயிஸ் (அல்-அப்பாஸி) – அம்பலாந்தோட்ட

2002ம் ஆண்டு

15. மௌலவி எம். அஹ்மது (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

16. மௌலவி ஏ.ஸீ.என். முஹம்மது (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

17. மௌலவி எம்.எல்.எம். அஜ்மல் (அல்-அப்பாஸி) – பாணந்துறை

18. மௌலவி எம்.ஐ.எம். இம்தியாஸ் (அல்-அப்பாஸி) – பிபிலை

19. மௌலவி எம்.டப்ளியூ..எம். பைஸல் ஹூஸைன்(அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

20. மௌலவி எம்.இதட்.எம். மஸீர் (அல்-அப்பாஸி) – காலி

21. மௌலவி எம்.ஜீ.எம். அப்ஹம் (அல்-அப்பாஸி) – காலி

22. மௌலவி யூ.எல்.எம். நஸ்ருல் இஸ்லாம் (அல்-அப்பாஸி) – குளியாப்பிடிய

2003ம் ஆண்டு

23. மௌலவி எம்.எல்.எம். தல்ஹா (அல்-அப்பாஸி) – கண்டி

24. மௌலவி ஏ.எஸ்.எம். ராஷித் (அல்-அப்பாஸி) – குருணாகல்

25. மௌலவி எம்.எல்.எம். துவான் நகீப் (அல்-அப்பாஸி) – அம்பலாந்தோட்ட

2004ம் ஆண்டு

26. மௌலவி எம்.இதட்.எம். ரிப்கான் (அல்-அப்பாஸி) – பலாங்கொடை

27. மௌலவி எம். ரௌஷான் (அல்-அப்பாஸி) – அடுளுகம

28. மௌலவி எம். நஸூருத்தீன் (அல்-அப்பாஸி) – திகன

29. மௌலவி எம்.எம். பி|ஷ்ருல் ஹுஸைன் (அல்-அப்பாஸி) – கொழும்பு

2005ம் ஆண்டு

30. மௌலவி எம்.ஐ.எம். முர்ஷித் (அல்-அப்பாஸி) – நாவலபிடி

31. மௌலவி எம். ஆரிப் (அல்-அப்பாஸி) – கெம்பிரிகஸ்வெல

32. மௌலவி இதட். கலீபதுள்ளாஹ் (அல்-அப்பாஸி) – கெபிதகொள்ளாவ

33. மௌலவி எம்.வய்.எம். மில்ஹான் (அல்-அப்பாஸி) – காலி

34. மௌலவி முஹம்மத் நில்வர் (அல்-அப்பாஸி) – யடியன்தொடை

35. மௌலவி முஹம்மத் பத்ருத்தீன் (அல்-அப்பாஸி) – ரக்வானை

2006ம் ஆண்டு

36. மௌலவி அகீல் அப்துல்லாஹ் (அல்-அப்பாஸி) – தெஹியோவிட

37. மௌலவி முஹம்மத் பவாஸ் (அல்-அப்பாஸி) – பொல்கஹவல

38. மௌலவி முஹம்மத் யூஸுப் (அல்-அப்பாஸி) – காலி

39. மௌலவி முஹம்மத் வஸீம் (அல்-அப்பாஸி) – பூகொட

2007ம் ஆண்டு

40. மௌலவி முஹம்மத் ஹிஜாஸ் (அல்-அப்பாஸி) -ஹம்பந்தோட்டை

41. மௌலவி முஹம்மத் றினாஸ் (அல்-அப்பாஸி) – ஹம்பந்தோட்டை

42. மௌலவி முஹம்மத் நிஸ் ரீன் (அல்-அப்பாஸி) – பிபிலை

43. மௌலவி முஹம்மத் பாரிஹ் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

2008ம் ஆண்டு

44. மௌலவி முஹம்மத் இஸ்ஹாக் (அல்-அப்பாஸி) – பேருவல

45. மௌலவி எம். எஸ். முஹம்மத் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

46. மௌலவி முஹம்மத் ஸப்ரான் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

47. மௌலவி எப். ஆர். முஹம்மத் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

48. மௌலவி முஹம்மத் பிர்னாஸ் (அல்-அப்பாஸி) – காலி

49. மௌலவி சம்ஸஷுத்தீன் (அல்-அப்பாஸி) – எஹலியகொட

50. மௌலவி முஹம்மத் யாஸிர் (அல்-அப்பாஸி) – பாணந்துறை

51. மௌலவி எப். ஆர். ஹிஸ்னுர் ரஹ்மான் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

52. மௌலவி முஹம்மத் மர்ஜான் (அல்-அப்பாஸி) கெகிராவ

53. மௌலவி முஹம்மத் இல்மாஸ் (அல்-அப்பாஸி) – காலி

2009ம் ஆண்டு

54. மௌலவி முஹம்மத் பர்னாஸ் (அல்-அப்பாஸி) – நீர் கொழும்பு

55. மௌலவி முஹம்மத் அர்சத் ஹுஸைன் (அல்-அப்பாஸி) – தர்காநகர்

56. மௌலவி முஹம்மத் அஸ்ஹர் (அல்-அப்பாஸி) – நீர் கொழும்பு

57. மௌலவி முஹம்மத் றிப்கி (அல்-அப்பாஸி) – காலி

58. மௌலவி முஹம்மத் இனாஸ்கான் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

59. மௌலவி அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி) – காத்தான்குடி

60. மௌலவி முஹம்மத் ஜஸ்மின் (அல்-அப்பாஸி) – அநுராதபுரம்

61. மௌலவி முஹம்மத் இர்பான் (அல்-அப்பாஸி) – அனுராதபுரம்

2010ம் ஆண்டு

62. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எஸ்.எம். யுஸ்ரி (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

63. அல்ஹாபிழ் மௌலவி ஏ. ஹாதில்ஹக் (அல்-அப்பாஸி) – நிந்தவூர்

64. மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ரிப்கி (அல்-அப்பாஸி) – பத்துலுஓய

65. மௌலவி சீ.எம்.எம். ஷபீக் (அல்-அப்பாஸி) – ஓட்டமாவடி

66. மௌலவி எம்.சீ. நிஹாம்தீன் (அல்-அப்பாஸி) – அனுராதபுரம்

2011ம் ஆண்டு

67. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எப்.எம். ஸப்வான் (அல்-அப்பாஸி) – மாத்தளை

68. அல்ஹாபிழ் மௌலவி கே.எம்.எம். இஹ்ஸான் (அல்-அப்பாஸி) – நுரைச்சோலை

69. மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ரிஸ்மி (அல்-அப்பாஸி) – இரத்தினபுரி

70. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எப்.எம். இம்ரான் (அல்-அப்பாஸி) – வேவல்தெனிய

71. மௌலவி ஏ.கே.எம். முஸத்திக் (அல்-அப்பாஸி) – நுரைச்சோலை

72. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எட்.பீ.எம். முஹிப்புல்லாஹ் (அல்-அப்பாஸி) – வாழைச்சேனை

73. மௌலவி ஏ.எம். அன்ஸாம் (அல்-அப்பாஸி) – நுரைச்சோலை

74. அல்ஹாபிழ் மௌலவி ஏ.எம்.எம். ஜாயிஸ் (அல்-அப்பாஸி) – மன்னார்

75. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எல்.எம். ஸித்தீக் (அல்-அப்பாஸி) – ஓட்டமாவடி

76. மௌலவி எம்.என்.எம். அரூஸ் (அல்-அப்பாஸி) – மாவனல்லை

77. மௌலவி எச்.எம். பௌஸான் (அல்-அப்பாஸி) – கற்பிட்டி

2012ம் ஆண்டு

78. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எப்.ஆர். ஹாமித் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

79. மௌலவி ஏ. நிஹார் (அல்-அப்பாஸி) – கெபிதிகொள்ளாவ

80. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எப்.எப். பஹ்ஜான் (அல்-அப்பாஸி) – காத்தாண்குடி

81. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர்.எம். நில்பாத் (அல்-அப்பாஸி) – பேருவலை

82. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர். அப்துர்ரஹ்மான் (அல்-அப்பாஸி) – இரத்தினபுரி

83. மௌலவி எம்.எப்.எம். பஹ்த் (அல்-அப்பாஸி) – தர்காநகர்

84. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஏ.எம். அப்ராஸ் (அல்-அப்பாஸி) – பேருவலை

85. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஏ. முஹம்மது (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

86. மௌலவி எம்.ஜே.எம். முஜாஹித் (அல்-அப்பாஸி) – புத்தளம்

2013ம் ஆண்டு

87. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.என்.எம்.நௌசான் (அல்-அப்பாஸி) –  அகுரனை

88. மௌலவி டீ.எம்.ஹஸ்னி (அல்-அப்பாஸி) – முந்தல்

89. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எச்.ஆர்.முர்ஸி அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி) –  வெலிகம

90. மௌலவி எம்.ஜே.எம்.இஸ்ஹாக் (அல்-அப்பாஸி) –  தர்கா டவுன்

91. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.என்.எம்.பர்ஸான் (அல்-அப்பாஸி) –  பாணந்துரை

92. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர்.அப்துர் ரஹீம் (அல்-அப்பாஸி) –  இரத்தினபுரி

93. மௌலவி ஏ.கே.பயாஸ் அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி) –  அக்கரைப்பற்று

94. மௌலவி ஏ.அப்ஸர் (அல்-அப்பாஸி) –  புத்தளம்

2014ம் ஆண்டு

95. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எச்.இக்ராம் முஹம்மத் (அல்-அப்பாஸி) – நான்கல்ல

96. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எச்.எம்.றினோஸ் (அல்-அப்பாஸி) – மன்னார்

97. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எம்.சப்னி (அல்-அப்பாஸி) – முஹம்மத் காலி

98.அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.கே.ரிஸ்வி அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

99. மௌலவி ஏ.கே.முஸ்னி அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி) – அக்கரைப்பற்று

100. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எப்.எம்.ஸைபுத்தீன் (அல்-அப்பாஸி) – காலி

101. மௌலவி எம்.என்.எம்.நிசாத் (அல்-அப்பாஸி) – நீர் கொழும்பு

2015ம் ஆண்டு

102. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர்.ஷராப் அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி) – ஹபுகஸ்தலாவ

103. மௌலவி எப்.ஆர்.அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

104. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஏ.யூஸுப் ஹுஸைன் (அல்-அப்பாஸி) – வெலிகம

105. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர்.எம்.அரபாத் (அல்-அப்பாஸி) – பேருவல

106. மௌலவி எச்.எம்.பர்ஹான் (அல்-அப்பாஸி) – மன்னார்

107. மௌலவி எம்.எச்.எம்.ரிஸ்கான் (அல்-அப்பாஸி) – அக்கரைப்பற்று

108. மௌலவி எஸ்.எம்.அப்ரார் (அல்-அப்பாஸி) – திகன

109. மௌலவி எம்.எம்.வபான் (அல்-அப்பாஸி) – ஹபுகஸ்தலாவ

110. அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஐ.இஹ்ஸாஸ் அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி) – பேருவல

அல் குர்ஆன் மனனப் பிரிவில் இறுதித் தேர்வில் சித்தியடைந்து அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்

1999ம் ஆண்டு

1. அல் ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். அஹ்மது முஸ்தபா – கந்தரை

2. அல் ஹாபிழ் ஏ.ஏ. கவவாஸ் அலி- காலி

3. அல் ஹாபிழ் எம்.பீ.எம். ரிஸ்லி – காலி

4. அல் ஹாபிழ் எம்.என்.எம். இஷ்ரத் – காலி

5. அல் ஹாபிழ் எம்.டீ.எம். ரியாஸ் – ஹம்மந்தோட்டை

2000ம் ஆண்டு

6. அல் ஹாபிழ் எம்.எம்.எம். பிர்னாஸ் – காலி

7. அல் ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். சப்ரி – வெலிகம

8. அல் ஹாபிழ் எம்.எஸ்.எம். பர்ஸான் – வெலிகம

9. அல் ஹாபிழ் எம்.ஜீ.எம். மர்ஸத் – கிந்தோட்டை

2001ம் ஆண்டு

10. அல் ஹாபிழ் எம்.என்.எம். இல்மாஸ் – காலி

11. அல் ஹாபிழ் ஏ.ஸீ.எம். ஹூஸைன் – கிந்தொட்டை

12. அல் ஹாபிழ் எம்.எச்.எம். இஸ்ஹாக் – பேருவல

2002ம் ஆண்டு

13. அல் ஹாபிழ் எம்.எச்.எம். ரிப்கி – காலி

14. அல் ஹாபிழ் எம்.இதட்.எம். இர்ஷத் – கிந்தோட்டை

2003ம் ஆண்டு

15. அல் ஹாபிழ் எம்.எப்.எம். ஸப்வான் – மாத்தளை

16. அல் ஹாபிழ் ஏ.எம்.எம். ஜாஇஸ் – புத்தளம்

2004ம் ஆண்டு

17. அல் ஹாபிழ் எப்.ஆர். ஹாமித் – வெலிகம

18. அல் ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். நில்பாத் – பேருவல

19. அல் ஹாபிழ் எம்.ஏ. முஹம்மத் – வெலிகம

20. அல் ஹாபிழ் எம்.எச்.எம். ரஸான் – வெலிகம

2005ம் ஆண்டு

21. அல்ஹாபிழ் எம்.எப்.எம். பவாஸ் – காலி

22. அல்ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். அப்ராஸ் – பேருவளை

2006ம் ஆண்டு

23. அல் ஹாபிழ் எச்.ஆர். முர்ஸி அஹ்மத் – வெலிகம

24. அல் ஹாபிழ் எம். ஆர். ஏ. மபாஸ் – பாணந்துறை

2007ம் ஆண்டு

25. அல் ஹாபிழ் எம். கே. றினோஸ் – புத்தளம்

26. அல் ஹாபிழ் எம். எப். எம். ஸெய்புத்தீன் – காலி

27. அல் ஹாபிழ் எம். கே. ரிஸ்வி அஹ்மத் – வெலிகம

28. அல் ஹாபிழ் எம். ஹஸன் – கொழும்பு 15

2008ம் ஆண்டு

29. அல் ஹாபிழ் ஏ.எஸ்.எம். அனூஸ் – காத்தான்குடி 06

30. அல் ஹாபிழ் எம். ஆர். எம். அரபாத் – பேருவளை

31. அல் ஹாபிழ் எம். ஏ. யூஸுப் ஹுஸைன் – வெலிகம

32. அல் ஹாபிழ் எம். ஆர். எம். ரிப்கான் – எத்தாலை , புத்தளம்

33. அல் ஹாபிழ் எம். எப். எம். பர்ஹான் – தெஹிவளை

34. அல் ஹாபிழ் எம். ஐ. இஹ்ஸாஸ் அஹ்மத் – பேருவளை

2009ம் ஆண்டு

35. அல் ஹாபிழ் எம். எம். எம். முஷ்தாக் – கிந்தோட்டை

36. அல் ஹாபிழ் ஏ. எம். நபீல் – காலி

37. அல் ஹாபிழ் எப். பாஸுல் பர்ஹான் – காத்தன்குடி – 05

2010ம் ஆண்டு

38. அல் ஹாபிழ் எம்.எம்.எம். பஹ்மித் – தர்கா நகர்

39. அல் ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். அப்ராஸ் – ஹிங்குல, மாவனல்ல

40. அல் ஹாபிழ் எம். இசட்.எம். ஸபர் – கின்தொட்டை

2011ம் ஆண்டு

41. அல்ஹாபிழ் ஏ.எச். வகார் யூனுஸ் – வெலிகமை

42. அல்ஹாபிழ் எம்.எம்.எம். அஸாத் – ஹொரவபதானை

43. அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர். அர்ஷத் இஸ்மாயில் – தர்காநகர்

2012ம் ஆண்டு

44. அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். ரிக்ஸான் – வெலிகம

45. அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். ஸிம்ரான் – வெலிகம

46. அல்ஹாபிழ் எஸ்.எஸ்.ஏ. ஸாஜித் – கொழும்பு

47. அல்ஹாபிழ் எம்.எம். அப்துல் பாஸித் – கண்டி

48. அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர். அப்துர்ரஹ்மான் – வெலிகம

49. காலஞ்சென்ற அல்ஹாபிழ் எஸ்.டீ.எம். ஸமீர் – கிந்தோட்டை

50. அல்ஹாபிழ் எம். ஜீ. அனஸப் அஹ்மத் – யடியன்தொட்ட

2013ம் ஆண்டு

51. அல்ஹாபிழ் ஏ.ஜே.எம்.ஸரூஜ் – நிந்தவூர்

52. அல்ஹாபிழ் எம்.ஐ.இன்ஜாதுல் ஹக் – ஹெட்டிபொல

53. அல்ஹாபிழ் எஸ்.எம்.ஷபான் – கல்ஹின்ன

2014ம் ஆண்டு

54. அல்ஹாபிழ் எம்.என்.எம்.நபீஸ் – கொச்சிக்கடை

2015ம் ஆண்டு

55. அல்ஹாபிழ் ஏ.ஜி.எம்.நபீஸ் – தம்பால

56. அல்ஹாபிழ் எம்.எம்.ஸஃத் – காலி

57. அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.அப்துல்லாஹ் – காலி

58. அல்ஹாபிழ் எம்.எப்.வை.உமர் – கொழும்பு

59. அல்ஹாபிழ் எம்.எஸ்.எம்.ஸித்தீக் – காலி

60. அல்ஹாபிழ் எம்.ஐ.எம்.இபாஸ் – தர்கா நகர்

வெளிநாட்டு பல்கலைகழகங்களில் மேற்படிப்பை மேற்கொள்வோர் :

கலாநிதி (PHD) பட்டப் படிப்பை மேற்கொள்வோர்

1. மௌலவி எம்.ஜே.எம். ரிஸ்மி – ஹெம்மாதகம (ஜாமிஅதுல் இமாம் – ரியாத்)

முதுமாணி (M.A.) பட்டப் படிப்பை மேற்கொள்வோர்

1. மௌலவி எம். அஹ்மத் – வெலிகம (ஜாமிஅதுல் இமாம் – ரியாத்)

2. மௌலவி அகீல் அப்துல்லாஹ் – தெஹியோவிட (அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா – மதீனா)

3. மௌலவி முஹம்மத் பவாஸ்  – பொல்கஹவல (அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா – மதீனா)

கலைமாணி (B.A.) பட்டப் படிப்பை மேற்கொள்வோர்

1. மௌலவி எப். ஆர். முஹம்மத் – வெலிகம (ஜாமிஅதுல் இமாம் – ரியாத்)

2. மௌலவி முஹம்மத் அஸ்ஹர் – நீர் கொழும்பு (அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா – மதீனா)

3. மௌலவி முஹம்மத் இனாஸ்கான் – வெலிகம (ஜாமிஅதுல் கஸீம்  – கஸீம்)

4. மௌலவி எம்.எப்.எம். ஸப்வான் – மாத்தளை (அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா – மதீனா)

5. மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ரிஸ்மி  – இரத்தினபுரி (ஜாமிஅதுல் அஸ்ஹர் – எகிப்து)

6. மௌலவி மௌலவி எப்.ஆர். ஹாமித் – வெலிகம (ஜாமிஅதுல் கஸீம்  – கஸீம்)

7. மௌலவி ஏ. நிஹார் – கெபிதிகொள்ளாவ (ஜாமிஅதுல் கஸீம்  – கஸீம்)

8. மௌலவி எம்.ஜே.எம். முஜாஹித் – புத்தளம் (ஜாமிஅதுல் கஸீம்  – கஸீம்)

9. மௌலவி எம்.என்.எம்.நௌசான் –  அகுரனை (ஜாமிஅதுல் கஸீம்  – கஸீம்)

வெளிநாட்டு பல்கலைகழகங்களில் மேற்படிப்பை மேற்கொண்டோர் :

1. மௌலவி எம்.எப்.எம் இம்ரான் – ஹெம்மாதகம (அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா – மதீனா)

2. மௌலவி யூ_.எல்.எம். நஸ்ருல் இஸ்லாம் – குளியாப்பிடிய (அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா – மதீனா)

3. மௌலவி எம். எஸ். முஹம்மத்- வெலிகம(அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா – மதீனா)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close