159

ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகள்

More info

86

அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்

More info

42

பதிவேட்டிலிருந்து

More info

35

வெளிநாட்டு பல்கலைகழக மாணவர்கள்
More info

பதிவேட்டிலிருந்து

Image Name in Tamil Name in Arabic Country
கலாநிதி அஷ்ஷைக் முஹம்மத் இப்னு அப்தில் அஸீஸ் அல்லுஹய்டான் الشيخ د.محمد بن عبد العزيز اللحيدان المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் காலித் அஸ்ஸலாமஹ் الشيخ خالد السلامة المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் ஹஜ்ஜாஜ் அல்-உரைனி الشيخ حجاج العريني ومرافقوه المملكة العربية السعودية
கலாநிதி அஷ்ஷைக் உமர் அல்-ஈத் الشيخ د.عمر العيد ومرافقوه المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் ஸஈத் பாகிலானி, அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் அல்-காமிதி (الشيخ سعيد باكيلي والشيخ عبد الله الغامدي (جمعية الهلال الأحمر السعودي المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் அஹ்மத் அஸ்ஸலாமஹ், கலாநிதி அஷ்ஷைக் முஹம்மத் அர்ரக்பான் الشيخ أحمد السلامة ود. محمد الركبان المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் ஹாமித் இப்ராஹீம் الشيخ حامد إبراهيم قطر
அஷ்ஷைக் காலித் அல்-கஹ்தானி الشيخ خالد القحطاني المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் இப்ராஹீம் அல் ஹத்பான், அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்தில் முஹ்ஸின் الشيخ إبراهيم الهدبان والشيخ عبد الله بن عبد المحسن المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் தியாப் அல்-கஹ்தானி الشيخ زياب القحطاني المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் இப்ராஹீம் அல் வாஸில், அஷ்ஷைக் ஸஃத் அல்-கஹ்தானி الشيخ إبراهيم الواصل والشيخ سعد القحطاني المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் ஸாலிம் அந்நுஐமி الشيخ سالم النعيمي المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அப்துல் கரீம் الشيخ صالح عبد الكريم الشيحة المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் ஸலாஹ் அந்நுபைஸி الشيخ صلاح النفيسي المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் காலித் இப்னு ஸாலிஹ் அத்தாவூத் الشيخ خالد بن صالح الداود المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் முஹம்மத் அல்-புரைஃ الشيخ محمد الفريع الكويت
அஷ்ஷைக் ஸலாஹ் இப்னு முஹம்மத் அல்புதைர் فضيلة الشيح صلاح بن محمد البدير المملكة العربية السعودية
கலாநிதி ராஷித் அத்தய்யார், கலாநிதி இப்றாஹீம் அல்-ஹுமைதான் د. راشد الطيار ود. إبراهيم الحميدان المملكة العربية السعودية
முஹம்மத் இப்னு ஹாமித் அல்-காமிதி, ரியாழ் அலி அல்-பரகாத், ஹமூத் அல்-ஹாரிஸி المشايخ محمد بن حامد الغامدي ورياض علي البركات حمود الحارثي المملكة العربية السعودية
அல்-மஷாயிக் ஆதில் அல்-முக்பில், ஸாலிஹ் அஸ்ஸாலிஹ், காலித் அல்-அதீக், ஸூஊத் அஷ்ஷாயிஃ المشايخ عادل المقبل وصالح الصالح وخالد العتيق وسعود الشايع المملكة العربية السعودية
அல்-மஷாயிக் ஜும்ஆன் அஸ்ஸஹ்ரானி, ஸாலிம் பாஅழீம், முஹம்மத் அல்காமிதி المشايخ جمعان الزهراني وسالم با عظيم ومحمد الغامدي المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் வலீத் அல்-புனைக் الشيخ وليد الفنيخ ومن رافقه المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் முஹம்மத் இப்னு அப்தில்லாஹ் அல்-ஈதீ الشيخ محمد بن عبد الله العيدي المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் முஹம்மத் ஆதர் தூர் الشيخ محمد آدر دور قطر
அஷ்ஷைக் முஹ்ஸின் அஸ்ஸஹ்ரானி الشيخ محسن الزهراني المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் உமர் இப்னு அப்தில்லாஹ் அஸ்ஸஃதூன் الشيخ عمر بن عبد الله السعدون المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் உமர் இப்னு அப்துல் அஸீஸ் அல்உஸ்மான் الشيخ عمر بن عبد العزيز العثمان المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் உலைவி அப்துல்லாஹ் الشيخ عليوي عبد الله الشمرانيحجة القياس
அஷ்ஷைக் இஸாம் அல்-உவைத் الشيخ عصام العويد
அஷ்ஷைக் உபைதுல்லாஹ் இப்னு அஹ்மத் அல் கஹ்தானி الشيخ عبيد الله بن أحمد القحطاني المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் அப்துல் அஸீஸ் அல்-ஹரீம் الشيخ عبد الله عبد العزيز الحريم المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் ஜாருல்லாஹ் அஷ்ஷைக் நவ்வாப் அல்-ஹாரிஸி الشيخ عبد الله جار الله الحارثي والشيخ نواف معيض الحارثي المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் அல்-ஹத்லூல் الشيخ عبد الله الهذلول المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் அல்-கஈத், அப்துர்ரஹ்மான் அல்-ஹத்லூல் الشيخ عبد الله القعيد والشيخ عبد الرحمن الهذلول المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் இப்னு முஹம்மத் அத்துவைஷ் الشيخ عبد العزيز بن محمد الدويش
அஷ்ஷைக் அப்துல் அஸீஸ் அல்-பத்தாஹ் الشيخ عبد العزيز البداح المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் தல்அத் ஷீரத் الشيخ طلعت شيرة – من سفارة المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية
கலாநிதி அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல்-ஹஸ்லூல் الشيخ د. صالح الهذلول المملكة العربية السعودية
அஷ்ஷைக் அஹ்மத் முபாரக் الشيخ أحمد مبارك ومرافقوه سريلانكا
அல்-உஸ்தாத் முஹம்மத் இப்னு மஹ்மூத் அல்-அலீ الأستاذ محمد بن محمود العلي المملكة العربية السعودية
அப்ஹா பல்கலைக்கழக உஸ்தாத்மார்கள் الأساتذة من جامعة أبها المملكة العربية السعودية
அல்-உஸ்தாத் காலித் அல்-உதைபி االشيخ خالد العتيبي المملكة العربية السعودية
Image Name in Tamil Name in Arabic Country

ஆய்வுகள்

Visitor Count
Total Visits 66856
View Status of Application