147

ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகள்

More info

80

அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்

More info

42

பதிவேட்டிலிருந்து

More info

27

வெளிநாட்டு பல்கலைகழக மாணவர்கள்
More info
இக்கல்லூரியின் ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகளின விபரம்
(2020ஆம் ஆண்டு வரை)
1 மௌலவி எம்.டீ.எம். ரிபாக் (அல்-அப்பாஸி)
1998
காலி
2 மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ஹஸன் ரியாஸ் (அல்-அப்பாஸி)
1998
நாவலபிடி
3 மௌலவி என்.எம். ஸாதாத் (அல்-அப்பாஸி)
1998
புத்தளம்
4 மௌலவி எம்.எஸ். முஹம்மது (அல்-அப்பாஸி)
1998
வெலிகம
5 மௌலவி ஏ.எல். பஹ்ருத்தீன் (அல்-அப்பாஸி)
1998
வெலிகம
6 மௌலவி எம்.ஜே.எம். ரிஸ்மி (அல்-அப்பாஸி)
2000
ஹெம்மாதகம
7 மௌலவி எம்.பீ.எம். நஜ்முல் ஹூஸைன் (அல்-அப்பாஸி)
2000
ஹெம்மாதகம
8 மௌலவி எஸ். அப்துல் அஸீஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2000
பிபிலை
9 மௌலவி எம்.என்.எம். ஸினான் (அல்-அப்பாஸி)
2000
வெலிப்பன்னை
10 மௌலவி எம்.எப்.எம். இம்ரான் (அல்-அப்பாஸி)
2001
ஹெம்மாதகம
11 மௌலவி ஏ.எஸ். ஹிஸ்புள்ளாஹ் (அல்-அப்பாஸி)
2001
குருணாகல்
12 மௌலவி எம்.எஸ்.எம். நௌபர் (அல்-அப்பாஸி)
2001
அநுராதபுரம்
13 மௌலவி எம்.என்.எம். இன்பான் (அல்-அப்பாஸி)
2001
வியங்கல்லை
14 மௌலவி எம்.என்.எம். பாயிஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2001
அம்பலாந்தோட்ட
15 மௌலவி எம். அஹ்மது (அல்-அப்பாஸி)
2002
வெலிகம
16 மௌலவி ஏ.ஸீ.என். முஹம்மது (அல்-அப்பாஸி)
2002
வெலிகம
17 மௌலவி எம்.எல்.எம். அஜ்மல் (அல்-அப்பாஸி)
2002
பாணந்துறை
18 மௌலவி எம்.ஐ.எம். இம்தியாஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2002
பிபிலை
19 மௌலவி எம்.டப்ளியூ..எம். பைஸல் ஹூஸைன்(அல்-அப்பாஸி)
2002
வெலிகம
20 மௌலவி எம்.இதட்.எம். மஸீர் (அல்-அப்பாஸி)
2002
காலி
21 மௌலவி எம்.ஜீ.எம். அப்ஹம் (அல்-அப்பாஸி)
2002
காலி
22 மௌலவி யூ.எல்.எம். நஸ்ருல் இஸ்லாம் (அல்-அப்பாஸி)
2002
குளியாப்பிடிய
23 மௌலவி எம்.எல்.எம். தல்ஹா (அல்-அப்பாஸி)
2003
கண்டி
24 மௌலவி ஏ.எஸ்.எம். ராஷித் (அல்-அப்பாஸி)
2003
குருணாகல்
25 மௌலவி எம்.எல்.எம். துவான் நகீப் (அல்-அப்பாஸி)
2003
அம்பலாந்தோட்ட
26 மௌலவி எம்.இதட்.எம். ரிப்கான் (அல்-அப்பாஸி)
2004
பலாங்கொடை
27 மௌலவி எம். ரௌஷான் (அல்-அப்பாஸி)
2004
அடுளுகம
28 மௌலவி எம். நஸூருத்தீன் (அல்-அப்பாஸி)
2004
திகன
29 மௌலவி எம்.எம். பி|ஷ்ருல் ஹுஸைன் (அல்-அப்பாஸி)
2004
கொழும்பு
30 மௌலவி எம்.ஐ.எம். முர்ஷித் (அல்-அப்பாஸி)
2005
நாவலபிடி
31 மௌலவி எம். ஆரிப் (அல்-அப்பாஸி)
2005
கெம்பிரிகஸ்வெல
32 மௌலவி இதட். கலீபதுள்ளாஹ் (அல்-அப்பாஸி)
2005
கெபிதகொள்ளாவ
33 மௌலவி எம்.வய்.எம். மில்ஹான் (அல்-அப்பாஸி)
2005
காலி
34 மௌலவி முஹம்மத் நில்வர் (அல்-அப்பாஸி)
2005
யடியன்தொடை
35 மௌலவி முஹம்மத் பத்ருத்தீன் (அல்-அப்பாஸி)
2005
ரக்வானை
36 மௌலவி அகீல் அப்துல்லாஹ் (அல்-அப்பாஸி)
2006
தெஹியோவிட
37 மௌலவி முஹம்மத் பவாஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2006
பொல்கஹவல
38 மௌலவி முஹம்மத் யூஸுப் (அல்-அப்பாஸி)
2006
காலி
39 மௌலவி முஹம்மத் வஸீம் (அல்-அப்பாஸி)
2006
பூகொட
40 மௌலவி முஹம்மத் ஹிஜாஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2007
ஹம்பந்தோட்டை
41 மௌலவி முஹம்மத் றினாஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2007
ஹம்பந்தோட்டை
42 மௌலவி முஹம்மத் நிஸ் ரீன் (அல்-அப்பாஸி)
2007
பிபிலை
43 மௌலவி முஹம்மத் பாரிஹ் (அல்-அப்பாஸி)
2007
வெலிகம
44 மௌலவி முஹம்மத் இஸ்ஹாக் (அல்-அப்பாஸி)
2008
பேருவல
45 மௌலவி எம். எஸ். முஹம்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2008
வெலிகம
46 மௌலவி முஹம்மத் ஸப்ரான் (அல்-அப்பாஸி)
2008
வெலிகம
47 மௌலவி எப். ஆர். முஹம்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2008
வெலிகம
48 மௌலவி முஹம்மத் பிர்னாஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2008
காலி
49 மௌலவி சம்ஸஷுத்தீன் (அல்-அப்பாஸி)
2008
எஹலியகொட
50 மௌலவி முஹம்மத் யாஸிர் (அல்-அப்பாஸி)
2008
பாணந்துறை
51 மௌலவி எப். ஆர். ஹிஸ்னுர் ரஹ்மான் (அல்-அப்பாஸி)
2008
வெலிகம
52 மௌலவி முஹம்மத் மர்ஜான் (அல்-அப்பாஸி)
2008
கெகிராவ
53 மௌலவி முஹம்மத் இல்மாஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2008
காலி
54 மௌலவி முஹம்மத் பர்னாஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2009
நீர் கொழும்பு
55 மௌலவி முஹம்மத் அர்சத் ஹுஸைன் (அல்-அப்பாஸி)
2009
தர்காநகர்
56 மௌலவி முஹம்மத் அஸ்ஹர் (அல்-அப்பாஸி)
2009
நீர் கொழும்பு
57 மௌலவி முஹம்மத் றிப்கி (அல்-அப்பாஸி)
2009
காலி
58 மௌலவி முஹம்மத் இனாஸ்கான் (அல்-அப்பாஸி)
2009
வெலிகம
59 மௌலவி அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2009
காத்தான்குடி
60 மௌலவி முஹம்மத் ஜஸ்மின் (அல்-அப்பாஸி)
2009
அநுராதபுரம்
61 மௌலவி முஹம்மத் இர்பான் (அல்-அப்பாஸி)
2009
அநுராதபுரம்
62 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எஸ்.எம். யுஸ்ரி (அல்-அப்பாஸி)
2010
வெலிகம
63 அல்ஹாபிழ் மௌலவி ஏ. ஹாதில்ஹக் (அல்-அப்பாஸி)
2010
நிந்தவூர்
64 மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ரிப்கி (அல்-அப்பாஸி)
2010
பத்துலுஓய
65 மௌலவி சீ.எம்.எம். ஷபீக் (அல்-அப்பாஸி)
2010
ஓட்டமாவடி
66 மௌலவி எம்.சீ. நிஹாம்தீன் (அல்-அப்பாஸி)
2010
அநுராதபுரம்
67 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எப்.எம். ஸப்வான் (அல்-அப்பாஸி)
2011
மாத்தளை
68 அல்ஹாபிழ் மௌலவி கே.எம்.எம். இஹ்ஸான் (அல்-அப்பாஸி)
2011
நுரைச்சோலை
69 மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ரிஸ்மி (அல்-அப்பாஸி)
2011
இரத்தினபுரி
70 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எப்.எம். இம்ரான் (அல்-அப்பாஸி)
2011
வேவல்தெனிய
71 மௌலவி ஏ.கே.எம். முஸத்திக் (அல்-அப்பாஸி)
2011
நுரைச்சோலை
72 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எட்.பீ.எம். முஹிப்புல்லாஹ் (அல்-அப்பாஸி)
2011
வாழைச்சேனை
73 மௌலவி ஏ.எம். அன்ஸாம் (அல்-அப்பாஸி)
2011
நுரைச்சோலை
74 அல்ஹாபிழ் மௌலவி ஏ.எம்.எம். ஜாயிஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2011
மன்னார்
75 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எல்.எம். ஸித்தீக் (அல்-அப்பாஸி)
2011
ஓட்டமாவடி
76 மௌலவி எம்.என்.எம். அரூஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2011
மாவனல்லை
77 மௌலவி எச்.எம். பௌஸான் (அல்-அப்பாஸி)
2011
கற்பிட்டி
78 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எப்.ஆர். ஹாமித் (அல்-அப்பாஸி)
2012
வெலிகம
79 மௌலவி ஏ. நிஹார் (அல்-அப்பாஸி)
2012
கெபிதகொள்ளாவ
80 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எப்.எப். பஹ்ஜான் (அல்-அப்பாஸி)
2012
காத்தான்குடி
81 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர்.எம். நில்பாத் (அல்-அப்பாஸி)
2012
பேருவல
82 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர். அப்துர்ரஹ்மான் (அல்-அப்பாஸி)
2012
இரத்தினபுரி
83 மௌலவி எம்.எப்.எம். பஹ்த் (அல்-அப்பாஸி)
2012
தர்காநகர்
84 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஏ.எம். அப்ராஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2012
பேருவல
85 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஏ. முஹம்மது (அல்-அப்பாஸி)
2012
வெலிகம
86 மௌலவி எம்.ஜே.எம். முஜாஹித் (அல்-அப்பாஸி)
2012
புத்தளம்
87 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.என்.எம்.நௌசான் (அல்-அப்பாஸி)
2013
அகுரனை
88 மௌலவி டீ.எம்.ஹஸ்னி (அல்-அப்பாஸி)
2013
முந்தல்
89 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எச்.ஆர்.முர்ஸி அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2013
வெலிகம
90 மௌலவி எம்.ஜே.எம்.இஸ்ஹாக் (அல்-அப்பாஸி)
2013
தர்காநகர்
91 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.என்.எம்.பர்ஸான் (அல்-அப்பாஸி)
2013
பாணந்துறை
92 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர்.அப்துர் ரஹீம் (அல்-அப்பாஸி)
2013
இரத்தினபுரி
93 மௌலவி ஏ.கே.பயாஸ் அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2013
அக்கரைப்பற்று
94 மௌலவி ஏ.அப்ஸர் (அல்-அப்பாஸி)
2013
புத்தளம்
95 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எச்.இக்ராம் முஹம்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2014
நான்கல்ல
96 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எச்.எம்.றினோஸ் (அல்-அப்பாஸி)
2014
மன்னார்
97 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எம்.சப்னி (அல்-அப்பாஸி)
2014
காலி
98 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.கே.ரிஸ்வி அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2014
வெலிகம
99 மௌலவி ஏ.கே.முஸ்னி அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2014
அக்கரைப்பற்று
100 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எப்.எம்.ஸைபுத்தீன் (அல்-அப்பாஸி)
2014
காலி
101 மௌலவி எம்.என்.எம்.நிசாத் (அல்-அப்பாஸி)
2014
நீர் கொழும்பு
102 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர்.ஷராப் அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2015
ஹபுகஸ்தலாவ
103 மௌலவி எப்.ஆர்.அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2015
வெலிகம
104 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஏ.யூஸுப் ஹுஸைன் (அல்-அப்பாஸி)
2015
வெலிகம
105 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஆர்.எம்.அரபாத் (அல்-அப்பாஸி)
2015
பேருவல
106 மௌலவி எச்.எம்.பர்ஹான் (அல்-அப்பாஸி)
2015
மன்னார்
107 மௌலவி எம்.எச்.எம்.ரிஸ்கான் (அல்-அப்பாஸி)
2015
அக்கரைப்பற்று
108 மௌலவி எஸ்.எம்.அப்ரார் (அல்-அப்பாஸி)
2015
திகன
109 மௌலவி எம்.எம்.வபான் (அல்-அப்பாஸி)
2015
ஹபுகஸ்தலாவ
110 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஐ.இஹ்ஸாஸ் அஹ்மத் (அல்-அப்பாஸி)
2015
பேருவல
111 மௌலவி எம்.எம். அலி அப்துல்லாஹ் (அல்அப்பாஸி)
2016
அகுரனை
112 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.எம்.எம். முஷதாக் (அல்அப்பாஸி)
2016
கிந்தோட்டை
113 மௌலவி எம்.என்.எம். நஸ்ஹான் (அல்அப்பாஸி)
2016
பேருவல
114 மௌலவி எஸ்.எச். ஆதிப் அஹ்மத் (அல்அப்பாஸி)
2016
பேருவல
115 மௌலவி எஸ்.எச். இம்தாத் (அல்அப்பாஸி)
2016
கல்முனை
116 மௌலவி ஏ.எம். நபீல் (அல்அப்பாஸி)
2016
காலி
117 மௌலவி எம்.ஏ. அக்பர் அலி (அல்அப்பாஸி)
2016
கல்எளிய
118 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஐ.எம். ரிப்கான் (அல்அப்பாஸி)
2017
ஹபுகஸ்தலாவ
119 மௌலவி எம்.ஐ.எம். இம்சாத் (அல்அப்பாஸி)
2017
பொத்துவில்
120 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஐ. ரிகாஸ் அஹ்மத் (அல்அப்பாஸி)
2017
நிந்தவூர்
121 அல்ஹாபிழ் மௌலவி எம்.இஸட்.எம். ஸபர் (அல்அப்பாஸி)
2017
கிந்தோட்டை
122 மௌலவி எம்.எம். அஷ;பாக் (அல்அப்பாஸி)
2017
களுத்துறை
123 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர். அர்ஷத் இஸ்மாஈல்
2018
தர்காநகர்
124 மௌலவி எம்.எம். இப்ராஹீம்
2018
காலி
125 மௌலவி எச்.எம்.எம். ஹஸீம்
2018
பொலன்னறுவை
126 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். ரிக்ஸான்
2019
வெலிகம
127 மௌலவி எம்.எப். யாஸிர் அர்கம்
2019
கொழும்பு
128 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். ஸிம்ரான்
2019
வெலிகம
129 மௌலவி ஏ.ஸீ.எம். ஷாகிர்
2019
கண்டி
130 மௌலவி எம்.ஜே.எம். ஸாபித்
2019
காலி
131 மௌலவி யூ. அஹ்மத்
2019
ஓட்டமாவடி
132 மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ஸாபிர்
2019
ஹெம்மாதகம
133 மௌலவி ஏ.ஆர்.எம். ருஷைத்
2019
நிந்தவூர்
134 அல்-ஹாபிழ் மௌலவி ஏ.ஜே.ஸரூஜ்
2020
நிந்தவூர்
135 மௌலவி எம்.ஏ.ஏ.அர்பத்
2020
பேருவல
136 மௌலவி எம்.ஏ.எம்.அஸ்ஜத்
2020
பமுனுகம
137 மௌலவி எம்.எல்.அப்துல்லாஹ்
2020
வெலிகம
138 மௌலவி ஏ.என்.எம்.அஸ்ரிப்
2020
கற்பிட்டி
139 மௌலவி எச்.எம்.அப்துர் ரஹ்மான்
2020
கொழும்பு
140 மௌலவி ஏ.பீ.எம்.றுஸைக்
2020
நிந்தவூர்
141 அல்-ஹாபிழ் மௌலவி எம்.ஐ.எம்.இன்ஜாஸுல் ஹக்
2020
குருணாகல்
142 மௌலவி யு. அஹ்ஸன்
2021
ஓட்டமாவடி
143 மௌலவி அல்-ஹாபிழ் எம்.என்.எம். நபீஸ்
2021
நீர் கொழும்பு
144 மௌலவி ஏ. அப்துல்லாஹ்
2021
காலி
145 மௌலவி எம்.ஆர்.எம். இல்யாஸ்
2021
கிந்தோட்டை
146 மௌலவி அல்-ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம் ஆஸாத்
2021
நிந்தவூர்
147 மௌலவி எம்.என். நகீப் அஹ்மத்
2021
காத்தான்குடி


அல் குர்ஆன் மனனப் பிரிவில் இறுதித் தேர்வில் சித்தியடைந்து அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்
(2020ஆம் ஆண்டு வரை)
1 அல் ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். அஹ்மது முஸ்தபா
1999
கந்தரை
2 அல் ஹாபிழ் ஏ.ஏ. கவவாஸ் அலி
1999
காலி
3 அல் ஹாபிழ் எம்.பீ.எம். ரிஸ்லி
1999
காலி
4 அல் ஹாபிழ் எம்.என்.எம். இஷ்ரத்
1999
காலி
5 அல் ஹாபிழ் எம்.டீ.எம். ரியாஸ்
1999
ஹம்பந்தோட்டை
6 அல் ஹாபிழ் எம்.எம்.எம். பிர்னாஸ்
2000
காலி
7 அல் ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். சப்ரி
2000
வெலிகம
8 அல் ஹாபிழ் எம்.எஸ்.எம். பர்ஸான்
2000
வெலிகம
9 அல் ஹாபிழ் எம்.ஜீ.எம். மர்ஸத்
2000
வெலிகம
10 அல் ஹாபிழ் எம்.என்.எம். இல்மாஸ்
2001
காலி
11 அல் ஹாபிழ் ஏ.ஸீ.எம். ஹூஸைன்
2001
கிந்தோட்டை
12 அல் ஹாபிழ் எம்.எச்.எம். இஸ்ஹாக்
2001
பேருவல
13 அல் ஹாபிழ் எம்.எச்.எம். ரிப்கி
2002
காலி
14 அல் ஹாபிழ் எம்.இதட்.எம். இர்ஷத்
2002
கிந்தோட்டை
15 அல் ஹாபிழ் எம்.எப்.எம். ஸப்வான்
2003
மாத்தளை
16 அல் ஹாபிழ் ஏ.எம்.எம். ஜாஇஸ்
2003
புத்தளம்
17 அல் ஹாபிழ் எப்.ஆர். ஹாமித்
2004
வெலிகம
18 அல் ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். நில்பாத்
2004
பேருவல
19 அல் ஹாபிழ் எம்.ஏ. முஹம்மத்
2004
வெலிகம
20 அல் ஹாபிழ் எம்.எச்.எம். ரஸான்
2004
வெலிகம
21 அல்ஹாபிழ் எம்.எப்.எம். பவாஸ்
2005
காலி
22 அல்ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். அப்ராஸ்
2005
பேருவல
23 அல் ஹாபிழ் எச்.ஆர். முர்ஸி அஹ்மத்
2006
வெலிகம
24 அல் ஹாபிழ் எம். ஆர். ஏ. மபாஸ்
2006
பாணந்துறை
25 அல் ஹாபிழ் எம். கே. றினோஸ்
2007
புத்தளம்
26 அல் ஹாபிழ் எம். எப். எம். ஸெய்புத்தீன்
2007
காலி
27 அல் ஹாபிழ் எம். கே. ரிஸ்வி அஹ்மத்
2007
வெலிகம
28 அல் ஹாபிழ் எம். ஹஸன்
2007
கொழும்பு
29 அல் ஹாபிழ் ஏ.எஸ்.எம். அனூஸ்
2008
காத்தாண்குடி
30 அல் ஹாபிழ் எம். ஆர். எம். அரபாத்
2008
பேருவல
31 அல் ஹாபிழ் எம். ஏ. யூஸுப் ஹுஸைன்
2008
வெலிகம
32 அல் ஹாபிழ் எம். ஆர். எம். ரிப்கான்
2008
எத்தாலை
33 அல் ஹாபிழ் எம். எப். எம். பர்ஹான்
2008
தெஹிவளை
34 அல் ஹாபிழ் எம். ஐ. இஹ்ஸாஸ் அஹ்மத்
2008
பேருவல
35 அல் ஹாபிழ் எம். எம். எம். முஷ்தாக்
2009
கிந்தோட்டை
36 அல் ஹாபிழ் ஏ. எம். நபீல்
2009
காலி
37 அல் ஹாபிழ் எப். பாஸுல் பர்ஹான்
2009
காத்தாண்குடி
38 அல் ஹாபிழ் எம்.எம்.எம். பஹ்மித்
2010
தர்காநகர்
39 அல் ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். அப்ராஸ்
2010
மாவனல்லை
40 அல் ஹாபிழ் எம். இசட்.எம். ஸபர்
2010
கிந்தோட்டை
41 அல்ஹாபிழ் ஏ.எச். வகார் யூனுஸ்
2011
வெலிகம
42 அல்ஹாபிழ் எம்.எம்.எம். அஸாத்
2011
ஹொரவபதானை
43 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர். அர்ஷத் இஸ்மாயில்
2011
தர்காநகர்
44 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். ரிக்ஸான்
2012
வெலிகம
45 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். ஸிம்ரான்
2012
வெலிகம
46 அல்ஹாபிழ் எஸ்.எஸ்.ஏ. ஸாஜித்
2012
கொழும்பு
47 அல்ஹாபிழ் எம்.எம். அப்துல் பாஸித்
2012
கண்டி
48 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர். அப்துர்ரஹ்மான்
2012
வெலிகம
49 காலஞ்சென்ற அல்ஹாபிழ் எஸ்.டீ.எம். ஸமீர்
2012
கிந்தோட்டை
50 அல்ஹாபிழ் எம். ஜீ. அனஸப் அஹ்மத்
2012
யடியன்தொடை
51 அல்ஹாபிழ் ஏ.ஜே.எம்.ஸரூஜ்
2013
நிந்தவூர்
52 அல்ஹாபிழ் எம்.ஐ.இன்ஜாதுல் ஹக்
2013
ஹெட்டிபொல
53 அல்ஹாபிழ் எஸ்.எம்.ஷபான்
2013
கல்ஹின்ன
54 அல்ஹாபிழ் எம்.என்.எம்.நபீஸ்
2014
கொச்சிக்கடை
55 அல்ஹாபிழ் ஏ.ஜி.எம்.நபீஸ்
2015
தம்பால
56 அல்ஹாபிழ் எம்.எம்.ஸஃத்
2015
காலி
57 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.அப்துல்லாஹ்
2015
காலி
58 அல்ஹாபிழ் எம்.எப்.வை.உமர்
2015
கொழும்பு
59 அல்ஹாபிழ் எம்.எஸ்.எம்.ஸித்தீக்
2015
காலி
60 அல்ஹாபிழ் எம்.ஐ.எம்.இபாஸ்
2015
தர்காநகர்
61 அல்ஹாபிழ் எம்.எம். முர்ஷpத் அலி
2016
பேருவல
62 அல்ஹாபிழ் எம்.எஸ். அப்துல்லாஹ்
2016
நாவலபிடி
63 அல்ஹாபிழ் எம்.எல். அகீல் அப்ராத்
2017
ஓட்டமாவடி
64 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர். யூனுஸ் காலித்
2017
கொழும்பு
65 அல்ஹாபிழ் எம்.எப். ரப்ஆன்
2018
வெலிகம
66 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர். ரிஹான்
2018
காலி
67 அல்ஹாபிழ் எம்.எப்.ரௌபான்
2018
வெலிகம
68 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். யாஸிர்
2019
காலி
69 அல்ஹாபிழ் எம்.ஆர்.எம். ருஷ்தி
2019
காலி
70 அல்ஹாபிழ் எம்.எப்.எம். பிர்னாஸ்
2019
வெலிகம
71 அல்ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். ருஷ்தி
2019
வெலிகம
72 அல்-ஹாபிழ் எம்.ஆர்.அப்துல்லாஹ்
2020
காத்தான்குடி
73 அல்-ஹாபிழ் எச்.எம்.முஆத்
2020
நிக்கவரடிய
74 அல்ஹாபிழ் எஸ்.கே.உமர்
2020
நாவலபிடி
75 அல்ஹாபிழ் ஏ.கே.அஷ்பாக்
2020
நான்கல்ல
76 அல்ஹாபிழ் ஏ.எச்.எம்.ஹாஸிப்
2020
பதுள்ளை
77 அல்-ஹாபிழ் ஏ.ஐ. அஹ்மத்
2021
வெலிகம
78 அல்-ஹாபிழ் எம்.ஐ.எம் அன்பாஸ்
2021
நிந்தவூர்
79 அல்-ஹாபிழ் எம்.ஐ.எம் அப்ராஸ்
2021
நிந்தவூர்
80 அல்-ஹாபிழ் எம்.என். அஹ்மத் நஸீம்
2021
ஹபுகஸ்தலாவ


வெளிநாட்டு பல்கலைகழகங்களில் மேற்படிப்பை மேற்கொள்வோர்
1 மௌலவி எம்.ஜே.எம். ரிஸ்மி ஹெம்மாதகம ஜாமிஅதுல் இமாம் ரியாத்
Phd
2 மௌலவி அகீல் அப்துல்லாஹ் தெஹியோவிட அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
Phd
3 மௌலவி முஹம்மத் பவாஸ் பொல்கஹவல அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
Phd
4 மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ரிஸ்மி இரத்தினபுரி ஜாமிஅதுல் அஸ்ஹர் எகிப்து
B.A.
5 மௌலவி எம்.ஜே.எம். முஜாஹித் புத்தளம் ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
6 மௌலவி எம்.என்.எம்.நௌசான் அகுரனை ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
7 மௌலவி எம்.எச். இக்ராம் முஹம்மத் நான்கல்ல அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
8 மௌலவி எம்.என்.எம். நஸ்ஹான் பேருவல ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
9 மௌலவி எப்.ஆர்.அஹ்மத் வெலிகம ஜாமிஅதுல் மஜ்மஅஹ் ரியாத்
B.A.
10 மௌலவி ஏ.எம். நபீல் காலி அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
11 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எம்.என்.எம்.பர்ஸான் (அல்-அப்பாஸி) பாணந்துறை SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA


வெளிநாட்டு பல்கலைகழகங்களில் மேற்படிப்பை மேற்கொண்டோர்
1 மௌலவி எம். அஹ்மத் வெலிகம ஜாமிஅதுல் இமாம் ரியாத்
M.A
2 மௌலவி யூ_.எல்.எம். நஸ்ருல் இஸ்லாம் குளியாப்பிடிய அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
3 மௌலவி எம். எஸ். முஹம்மத் வெலிகம அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
4 மௌலவி எப். ஆர். முஹம்மத் வெலிகம ஜாமிஅதுல் இமாம் ரியாத்
B.A.
5 மௌலவி முஹம்மத் அஸ்ஹர் நீர் கொழும்பு அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
6 மௌலவி எம்.எப்.எம். ஸப்வான் மாத்தளை அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
7 மௌலவி எப்.ஆர். ஹாமித் வெலிகம ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
8 மௌலவி ஏ. நிஹார் கெபிதகொள்ளாவ ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
9 மௌலவி முஹம்மத் ஸப்ரான் (அல்-அப்பாஸி) வெலிகம UNIVERSITY OF PERADENIYA SRI LANKA
10 மௌலவி அல்ஹாபிழ் ஏ. ஹாதில்ஹக் (அல்-அப்பாஸி) நிந்தவூர் EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
11 அல்ஹாபிழ் மௌலவி கே.எம்.எம். இஹ்ஸான் (அல்-அப்பாஸி) நுரைச்சோலை SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
12 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எட்.பீ.எம். முஹிப்புல்லாஹ் (அல்-அப்பாஸி) வாழைச்சேனை SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
13 மௌலவி எம்.எப்.எம். பஹ்த் (அல்-அப்பாஸி) தர்காநகர் EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
14 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். அப்ராஸ் (அல்-அப்பாஸி) பேருவல SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
15 மௌலவி டீ.எம்.ஹஸ்னி (அல்-அப்பாஸி) முந்தல் SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
16 மௌலவி ஏ.அப்ஸர் (அல்-அப்பாஸி) புத்தளம் SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA

ஆய்வுகள்

Visitor Count
Total Visits 50047
View Status of Application