159

ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகள்

More info

86

அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்

More info

42

பதிவேட்டிலிருந்து

More info

35

வெளிநாட்டு பல்கலைகழக மாணவர்கள்
More info
இக்கல்லூரியின் ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகளின விபரம்
(2020ஆம் ஆண்டு வரை)
1
1998
காலி
2
1998
நாவலபிடி
3
1998
புத்தளம்
4
1998
வெலிகம
5
1998
வெலிகம
6
2000
ஹெம்மாதகம
7
2000
ஹெம்மாதகம
8
2000
பிபிலை
9
2000
வெலிப்பன்னை
10
2001
ஹெம்மாதகம
11
2001
குருணாகல்
12
2001
அநுராதபுரம்
13
2001
வியங்கல்லை
14
2001
அம்பலாந்தோட்ட
15
2002
வெலிகம
16
2002
வெலிகம
17
2002
பாணந்துறை
18
2002
பிபிலை
19
2002
வெலிகம
20
2002
காலி
21
2002
காலி
22
2002
குளியாப்பிடிய
23
2003
கண்டி
24
2003
குருணாகல்
25
2003
அம்பலாந்தோட்ட
26
2004
பலாங்கொடை
27
2004
அடுளுகம
28
2004
திகன
29
2004
கொழும்பு
30
2005
நாவலபிடி
31
2005
கெம்பிரிகஸ்வெல
32
2005
கெபிதகொள்ளாவ
33
2005
காலி
34
2005
யடியன்தொடை
35
2005
ரக்வானை
36
2006
தெஹியோவிட
37
2006
பொல்கஹவல
38
2006
காலி
39
2006
பூகொட
40
2007
ஹம்பந்தோட்டை
41
2007
ஹம்பந்தோட்டை
42
2007
பிபிலை
43
2007
வெலிகம
44
2008
பேருவல
45
2008
வெலிகம
46
2008
வெலிகம
47
2008
வெலிகம
48
2008
காலி
49
2008
எஹலியகொட
50
2008
பாணந்துறை
51
2008
வெலிகம
52
2008
கெகிராவ
53
2008
காலி
54
2009
நீர் கொழும்பு
55
2009
தர்காநகர்
56
2009
நீர் கொழும்பு
57
2009
காலி
58
2009
வெலிகம
59
2009
காத்தான்குடி
60
2009
அநுராதபுரம்
61
2009
அநுராதபுரம்
62
2010
வெலிகம
63
2010
நிந்தவூர்
64
2010
பத்துலுஓய
65
2010
ஓட்டமாவடி
66
2010
அநுராதபுரம்
67
2011
மாத்தளை
68
2011
நுரைச்சோலை
69
2011
இரத்தினபுரி
70
2011
வேவல்தெனிய
71
2011
நுரைச்சோலை
72
2011
வாழைச்சேனை
73
2011
நுரைச்சோலை
74
2011
மன்னார்
75
2011
ஓட்டமாவடி
76
2011
மாவனல்லை
77
2011
கற்பிட்டி
78
2012
வெலிகம
79
2012
கெபிதகொள்ளாவ
80
2012
காத்தான்குடி
81
2012
பேருவல
82
2012
இரத்தினபுரி
83
2012
தர்காநகர்
84
2012
பேருவல
85
2012
வெலிகம
86
2012
புத்தளம்
87
2013
அகுரனை
88
2013
முந்தல்
89
2013
வெலிகம
90
2013
தர்காநகர்
91
2013
பாணந்துறை
92
2013
இரத்தினபுரி
93
2013
அக்கரைப்பற்று
94
2013
புத்தளம்
95
2014
நான்கல்ல
96
2014
மன்னார்
97
2014
காலி
98
2014
வெலிகம
99
2014
அக்கரைப்பற்று
100
2014
காலி
101
2014
நீர் கொழும்பு
102
2015
ஹபுகஸ்தலாவ
103
2015
வெலிகம
104
2015
வெலிகம
105
2015
பேருவல
106
2015
மன்னார்
107
2015
அக்கரைப்பற்று
108
2015
திகன
109
2015
ஹபுகஸ்தலாவ
110
2015
பேருவல
111
2016
அகுரனை
112
2016
கிந்தோட்டை
113
2016
பேருவல
114
2016
பேருவல
115
2016
கல்முனை
116
2016
காலி
117
2016
கல்எளிய
118
2017
ஹபுகஸ்தலாவ
119
2017
பொத்துவில்
120
2017
நிந்தவூர்
121
2017
கிந்தோட்டை
122
2017
களுத்துறை
123
2018
தர்காநகர்
124
2018
காலி
125
2018
பொலன்னறுவை
126
2019
வெலிகம
127
2019
கொழும்பு
128
2019
வெலிகம
129
2019
கண்டி
130
2019
காலி
131
2019
ஓட்டமாவடி
132
2019
ஹெம்மாதகம
133
2019
நிந்தவூர்
134
2020
நிந்தவூர்
135
2020
பேருவல
136
2020
பமுனுகம
137
2020
வெலிகம
138
2020
கற்பிட்டி
139
2020
கொழும்பு
140
2020
நிந்தவூர்
141
2020
குருணாகல்
142
2021
ஓட்டமாவடி
143
2021
நீர் கொழும்பு
144
2021
காலி
145
2021
கிந்தோட்டை
146
2021
நிந்தவூர்
147
2021
காத்தான்குடி
148
2022
காலி
149
2022
காலி
150
2022
நிக்கவரடிய
151
2022
கொழும்பு
152
2022
காலி
153
2022
மன்னார்
154
2022
மாத்தறை
155
2022
காலி
156
2022
குருணாகல்
157
2022
அடுளுகம
158
2022
காலி
159
2022
தர்காநகர்


அல் குர்ஆன் மனனப் பிரிவில் இறுதித் தேர்வில் சித்தியடைந்து அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்
(2020ஆம் ஆண்டு வரை)
1
1999
கந்தரை
2
1999
காலி
3
1999
காலி
4
1999
காலி
5
1999
ஹம்பந்தோட்டை
6
2000
காலி
7
2000
வெலிகம
8
2000
வெலிகம
9
2000
வெலிகம
10
2001
காலி
11
2001
கிந்தோட்டை
12
2001
பேருவல
13
2002
காலி
14
2002
கிந்தோட்டை
15
2003
மாத்தளை
16
2003
புத்தளம்
17
2004
வெலிகம
18
2004
பேருவல
19
2004
வெலிகம
20
2004
வெலிகம
21
2005
காலி
22
2005
பேருவல
23
2006
வெலிகம
24
2006
பாணந்துறை
25
2007
புத்தளம்
26
2007
காலி
27
2007
வெலிகம
28
2007
கொழும்பு
29
2008
காத்தாண்குடி
30
2008
பேருவல
31
2008
வெலிகம
32
2008
எத்தாலை
33
2008
தெஹிவளை
34
2008
பேருவல
35
2009
கிந்தோட்டை
36
2009
காலி
37
2009
காத்தாண்குடி
38
2010
தர்காநகர்
39
2010
மாவனல்லை
40
2010
கிந்தோட்டை
41
2011
வெலிகம
42
2011
ஹொரவபதானை
43
2011
தர்காநகர்
44
2012
வெலிகம
45
2012
வெலிகம
46
2012
கொழும்பு
47
2012
கண்டி
48
2012
வெலிகம
49
2012
கிந்தோட்டை
50
2012
யடியன்தொடை
51
2013
நிந்தவூர்
52
2013
ஹெட்டிபொல
53
2013
கல்ஹின்ன
54
2014
கொச்சிக்கடை
55
2015
தம்பால
56
2015
காலி
57
2015
காலி
58
2015
கொழும்பு
59
2015
காலி
60
2015
தர்காநகர்
61
2016
பேருவல
62
2016
நாவலபிடி
63
2017
ஓட்டமாவடி
64
2017
கொழும்பு
65
2018
வெலிகம
66
2018
காலி
67
2018
வெலிகம
68
2019
காலி
69
2019
காலி
70
2019
வெலிகம
71
2019
வெலிகம
72
2020
காத்தான்குடி
73
2020
நிக்கவரடிய
74
2020
நாவலபிடி
75
2020
நான்கல்ல
76
2020
பதுள்ளை
77
2021
வெலிகம
78
2021
நிந்தவூர்
79
2021
நிந்தவூர்
80
2021
ஹபுகஸ்தலாவ
81
2022
வெலிகம
82
2022
வெலிகம
83
2022
காலி
84
2022
வெலிப்பன்னை
85
2022
காலி
86
2022
மக்கொன


வெளிநாட்டு பல்கலைகழகங்களில் மேற்படிப்பை மேற்கொள்வோர்
1 மௌலவி எம்.ஜே.எம். ரிஸ்மி ஹெம்மாதகம ஜாமிஅதுல் இமாம் ரியாத்
Phd
2 மௌலவி அகீல் அப்துல்லாஹ் தெஹியோவிட அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
Phd
3 மௌலவி முஹம்மத் பவாஸ் பொல்கஹவல அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
Phd
4 மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ரிஸ்மி இரத்தினபுரி ஜாமிஅதுல் அஸ்ஹர் எகிப்து
B.A.
5 மௌலவி எம்.என்.எம்.நௌசான் அகுரனை ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
6 மௌலவி எம்.என்.எம். நஸ்ஹான் பேருவல ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
7 மௌலவி எப்.ஆர்.அஹ்மத் வெலிகம ஜாமிஅதுல் மஜ்மஅஹ் ரியாத்
B.A.
8 மௌலவி ஏ.எம். நபீல் காலி அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
9 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எம்.என்.எம்.பர்ஸான் (அல்-அப்பாஸி) பாணந்துறை SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA


வெளிநாட்டு பல்கலைகழகங்களில் மேற்படிப்பை மேற்கொண்டோர்
1 மௌலவி எம். அஹ்மத் வெலிகம ஜாமிஅதுல் இமாம் ரியாத்
M.A
2 மௌலவி எம்.ஜே.எம். முஜாஹித் புத்தளம் ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
3 மௌலவி எம்.எச். இக்ராம் முஹம்மத் நான்கல்ல அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
4 மௌலவி யூ_.எல்.எம். நஸ்ருல் இஸ்லாம் குளியாப்பிடிய அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
5 மௌலவி எம். எஸ். முஹம்மத் வெலிகம அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
6 மௌலவி எப். ஆர். முஹம்மத் வெலிகம ஜாமிஅதுல் இமாம் ரியாத்
B.A.
7 மௌலவி முஹம்மத் அஸ்ஹர் நீர் கொழும்பு அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
8 மௌலவி எம்.எப்.எம். ஸப்வான் மாத்தளை அல் ஜாமிஅதுல் இஸ்லாமிய்யா மதீனா
B.A.
9 மௌலவி எப்.ஆர். ஹாமித் வெலிகம ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
10 மௌலவி ஏ. நிஹார் கெபிதகொள்ளாவ ஜாமிஅதுல் கஸீம் கஸீம்
B.A.
11 மௌலவி முஹம்மத் ஸப்ரான் (அல்-அப்பாஸி) வெலிகம UNIVERSITY OF PERADENIYA SRI LANKA
12 மௌலவி அல்ஹாபிழ் ஏ. ஹாதில்ஹக் (அல்-அப்பாஸி) நிந்தவூர் EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
13 அல்ஹாபிழ் மௌலவி கே.எம்.எம். இஹ்ஸான் (அல்-அப்பாஸி) நுரைச்சோலை SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
14 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எட்.பீ.எம். முஹிப்புல்லாஹ் (அல்-அப்பாஸி) வாழைச்சேனை SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
15 மௌலவி எம்.எப்.எம். பஹ்த் (அல்-அப்பாஸி) தர்காநகர் EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
16 மௌலவி அல்ஹாபிழ் எம்.ஏ.எம். அப்ராஸ் (அல்-அப்பாஸி) பேருவல SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
17 மௌலவி டீ.எம்.ஹஸ்னி (அல்-அப்பாஸி) முந்தல் SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
18 மௌலவி ஏ.அப்ஸர் (அல்-அப்பாஸி) புத்தளம் SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
19 மௌலவி அல்-ஹாபிழ் எச்.எம்.றினோஸ் (அப்பாஸி) புத்தளம் SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
20 மௌலவி அல்-ஹாபிழ் எம்.எச். இக்ராம் (அப்பாஸி) நான்கல்ல SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
21 மௌலவி எச்.எம். பர்ஹான் (அப்பாஸி) புத்தளம் SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
22 மௌலவி எம்.எச்.எம். றிஸ்கான் (அப்பாஸி) அக்கரைப்பற்று SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
23 மௌலவி எம்.எம். அலி அப்துல்லாஹ் (அப்பாஸி) அகுரனை SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
24 மௌலவி எஸ்.எச். ஆதிப் (அப்பாஸி) பேருவல SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
25 மௌலவி அல்-ஹாபிழ் எஸ்.எச்.எம்.இம்தாத் (அப்பாஸி) கல்முனை SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA
26 மௌலவி அல்-ஹாபிழ் ஐ.எம். றிப்கான் (அப்பாஸி) ஹபுகஸ்தலாவ SOUTH EASTERN UNIVERSITY SRI LANKA

ஆய்வுகள்

Visitor Count
Total Visits 66825
View Status of Application