133

ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகள்

More info

71

அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்

More info

42

பதிவேட்டிலிருந்து

More info

19

வெளிநாட்டு பல்கலைகழக மாணவர்கள்
More info

போதனா ஆசிரியர்கள்

about 6 days ago


அதிபர்

1. அல் உஸ்தாத் டப்ளியூ. தீனுல் ஹஸன் (பஹ்ஜி)

உப அதிபர்

2. அல் உஸ்தாத் எம்.ஓ. பௌதுர் ரஹ்மான் (பஹ்ஜி)

முழு நேர விரிவுரையாளர்கள்

சரீஆ பிரிவு

3. அல் உஸ்தாத் எம்.ஏ.ஏ.எம். ளபர் (பஹ்ஜி பீ.ஏ.மதீனா)

4. அல் உஸ்தாத் எம்.ஜே.எம். அதாஉல்லாஹ் (பஹ்ஜி)

5. அல் உஸ்தாத் எம்.டீ.எம். ரிபாக் (அப்பாஸி)

6. அல் உஸ்தாத் பீ.எச். பர்னாஸ் (அப்பாஸி)

7. அல் உஸ்தாத் எம்.எஸ்.எம்.யுஸ்ரி (அப்பாஸி)

8. அல் உஸ்தாத் எம். எஸ். எம். முஆத் (பஹ்ஜி) (காரியாலயப் பொறுப்பாளர்)

9. அல் உஸ்தாத் எம். எஸ். முஹம்மத் (அப்பாஸி,B.A.மதீனா) (நூலகப் பொறுப்பாளர், பகுதி நேர விரிவுரையாளர்)

10. அல் உஸ்தாத் எப்.ஆர். ஹாமித் (அப்பாஸி B.A. கஸீம்)

அல் குர்ஆன் மனனப் பிரிவு

1. அல் உஸ்தாத் எம்.டபிளியூ.எம். உமர் (பஹ்ஜி) பொறுப்பாளர்

2. அல் உஸ்தாத் முஹம்மது இம்ரான் (அப்பாஸி) உதவியாளர்

3. அல் உஸ்தாத் முஹம்மது மபாஸ் (இர்சாதி)

பகுதி நேர ஆசிரியர்கள்

1. ஜனாப் ஏ.எச். முஹம்மது (SLPS) – (தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும்)

2. ஜனாப் ஏ. எச்.எம். ருஷ்தி  (SLTS) – (கணிதம்)

3. ஜனாப் எம்.என்.எம். ஜஸீர் (SLTS) – (சுகாதாரமும் உடற் கல்வியும்)

4. ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். மஸ்ஊது (SLTS) – (வரலாறு)

5. ஜனாப் இஸ்மத் (அரசறிவியல்)

6. ஜனாப் எம்.எப்.எம். மிஸ்பாஹ் – (ஆங்கிலம்)

7. ஜனாப் எம்.எச்.எம். ஸக்காப் – (சிங்கள மொழி)

8. ஜனாப் – ரிழ்வான் தீன் (தகவல் தொழில் நுட்பம் )

நாம் நன்றியுடன் நினைவுகூரும் முன்னாள் விரிவுரையாளர்கள்

1. அல் உஸ்தாத் ஏ.எஸ்.எம். ஹஸன் ரியாஸ் (அப்பாஸி)

2. அல் உஸ்தாத் இப்ராஹீம் அல்ஹராஸி (யமன் நாட்டை சேர்ந்தவர் )

3. அல் உஸ்தாத் ஏ. அஜ்மல் (அப்பாஸி)

4. அல் உஸ்தாத் எம்.ஏ. அப்துள்ளாஹ் (அப்பாஸி)

5. அல் உஸ்தாத் எம். வஸீம் (அப்பாஸி)

6. அல் உஸ்தாத் அஷ;ரப் ஹூஸைன் (சூடான் நாட்டை சேர்ந்தவர் )

7. அல் உஸ்தாத் எம்.எம். ஸப்ரான் (அப்பாஸி)

8. அல் உஸ்தாத் எம.இதட்.எம். ரிப்கான் (அப்பாஸி)

9. அல் உஸ்தாத் ஏ.ஆர்.எம். பவாஸ் (அப்பாஸி)

10. அல் உஸ்தாத் இஸட். இர்பான் (அப்பாஸி)

11. அல் உஸ்தாத் முஹம்மது ஜாஇஸ் (அப்பாஸி)

12. அல் உஸ்தாத் எப். ஆர். ஹாமித் (அப்பாஸி)

13. அல் உஸ்தாத் ஏ. எம். நிஹார் (அப்பாஸி)

14. அல் உஸ்தாத் இக்ராம் (அப்பாஸி)

பகுதி நேர ஆசிரியர்கள்

1. ஜனாப் மர்ஹூம் எம்.ஏ.எம். முக்தார்

2. ஜனாப் எம்.ஏ.எம். ஸியாத்

3. ஜனாப் எம். மகீன்

4. ஜனாப் எம்.ஏ.எம். இம்தியாஸ்

5. ஜனாப் எம்.எல். ஹிப்பத் பாச்சா

6. ஜனாப் எம். ஹனூஸ்

7. ஜனாப் எம். எச். எம். ஹபீல்

8. ஜனாப் எம்.எம்.எம். மஸ்ரூர்

9. ஜனாப் எம்.பீ.எம். அஸூஹதீ

8. ஜனாப் முஹம்மது ரிஸ்வான்

9.ஜனாப் எச்.எம்.எம். அஜ்மல்

Write Your Comments
Your Name Your Email
Comments

ஆய்வுகள்

Calender
Visitor Count
Total Visits 1005
View Status of Application