அண்மைய பதிவுகள்

போதனா ஆசிரியர்கள்

அதிபர் 1. அல் உஸ்தாத் டப்ளியூ. தீனுல் ஹஸன் (பஹ்ஜி) உப அதிபர் 2. அல் உஸ்தாத் எம்.ஓ. பௌதுர் ரஹ்மான் (பஹ்ஜி) முழு நேர விரிவுரையாளர்கள் சரீஆ பிரிவு 3. அல் உஸ்தாத் எம்.ஏ.ஏ.எம். ளபர் (பஹ்ஜி பீ.ஏ.மதீனா) 4. அல் உஸ்தாத் எம்.ஜே.எம். அதாஉல்லாஹ் (பஹ்ஜி) 5. அல் உஸ்தாத் எம்.டீ.எம். ரிபாக் (அப்பாஸி) 6. அல் உஸ்தாத் பீ.எச். பர்னாஸ் (அப்பாஸி) 7. அல் உஸ்தாத் எம்.எஸ்.எம்.யுஸ்ரி (அப்பாஸி) 8. அல் உஸ்தாத் எம். எஸ். எம். முஆத் (பஹ்ஜி) (காரியாலயப் …

Read More »

தோற்றமும் பின்னணியும்

ஹி. 1419 ரஜப் மாதம் 11 ம் பிறையன்று அதாவது 1998 நவம்பர் 01 ம் திகதி காலி ஹிரிம்புறையில் அமைந்துள்ள கன்ஸுல் ஹைராத் பள்ளியில் அல்-பஹ்ஜதுள் இஸ்லாமிய்யாஹ் என்ற பெயரில் இக்கல்லூரி உதயமானது. குர்ஆன் , சுன்னாவின் அடிப்படையில் சுதந்திரமாக இயங்கும் அரபுக் கல்லூரிகளின் வரிசையில் எமது கலா நிலையத்தின் தோற்றம் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும். தென்னிலங்கையின் பிரபல அரபுக் கல்லூரியொன்றிலிருந்து சில மார்க்கப் பிரச்சினைகள் காரணமாக நிர்ப்பந்த நிலையில் வெளியேறிய எம்மை ஹிரிம்புரை கிராமத்து மக்கள் அன்புடன் வரவேற்று, இங்கு மனமுவந்து …

Read More »

கலாசாலை நிர்வாகக் குழு

1. அல் உஸ்தாத் எம். ஒ. பத்ஹூர் ரஹ்மான் (தலைவர்) 2. அல் ஹாஜ் எம். ஏ. ஹபீபுர் ரஹ்மான் 3. அல் ஹாஜ் எம். ஒ.எம். பௌதுல் ஜிஸ்தி 4. அல் ஹாஜ் எம். ஏ. ஏ. எம். நசர் (பட்டயக் கணக்காளர்) 5. அல் ஹாஜ் எம். எஸ். எம். நாளிம் 6. அல் ஹாஜ் எம். எல். எம். ரிழா கமிட்டி அங்கத்தவர்கள் 1. அல் ஹாஜ் ஏ. டப்ளியூ. எம். சலீம் (சட்டத்தரணி) 2. ஏ. ஸீ. எம் …

Read More »