ஸிரியாவின் எதிலிப் நகரில் பஷhர் அஸாதின் இரசாயணத் தாக்குதலால் பரிதாபமாக உயிரை விடும் நூற்றுக்கணக்கான எம் இரத்தங்கள்

Share This:

Leave a Reply