இறுதித் தவனணப் பரீட்சைக்கான பாடமீடலுக்கான பாட இடை நிறுத்தம்